Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de eenmanszaak Boetiek Taart Design welke wordt gedreven voor rekening van Abdurrahman Kweens, gevestigd te Wenckenbachstraat 4 te Eindhoven, hierna te noemen “BTD”, en de Wederpartij, waarop BTD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. BTD vervaardigt taarten op bestelling
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door BTD derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van BTD zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Artikel 3 Derden

 1. BTD is gerechtigd de opdracht uit te besteden aan een derde wanneer de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

Artikel 4 Inspanningsverbintenis

 1. BTD zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zich inspannen om het gewenste resultaat te behalen. BTD heeft slechts ten opzichte van de Wederpartij een inspanningsverbintenis.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. BTD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BTD is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. BTD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 3. De aansprakelijkheid van BTD is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Wanneer, om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering van BTD mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de waarde van de factuur.
 4. BTD is niet aansprakelijk voor letsel van de Wederpartij of schade aan zijn persoonlijke eigendommen tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van BTD.

Artikel 6 Levering

 1. De wederpartij levert de gegevens, welke voor het uit te voeren werk nodig zijn, uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum van levering van de taart aan. Wanneer de Wederpartij deze gegevens niet tijdig levert is BTD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de directe en indirecte schade die zij hierdoor lijdt in rekening te brengen bij de Wederpartij. BTD komt door deze annulering niet in gebreke.

Artikel 7 Betaling

 1. Bij plaatsing van een bestelling op een website van BTD dient het aankoopbedrag per omgaande te worden voldaan.
 2. Bij plaatsing van een bestelling direct bij BTD geldt het volgende: a) indien het aankoopbedrag lager is dan €50,- dient deze volledig per omgaande te worden voldaan. b) indien het aankoopbedrag hoger is dan €50,- dient per omgaande €50,- te worden voldaan. Het resterend bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor levering te worden voldaan.
 3. Wanneer de Wederpartij niet aan het gestelde in lid 1 en/of 2 voldoet is BTD gerechtigd de overeenkomst te annuleren. BTD is door de annulering niet in verzuim. De Wederpartij is bovendien alsnog gehouden alle kosten welke BTD inmiddels heeft gemaakt aan BTD te vergoeden.
 4. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde (incasso)kosten en renten en vervolgens in mindering op de oudste opeisbare facturen. Betaling dient zonder een beroep op verrekening te geschieden.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht

 1. Wanneer op verzoek van de Wederpartij het uit te voeren werk dient te worden gewijzigd dan zal de Wederpartij dit tijdig aangegeven. De prijs en de termijn van uitvoering zal dienovereenkomstig worden aangepast.
 2. BTD kan een dergelijk verzoek weigeren zonder in gebreke te komen. Alle kosten die een dergelijke wijziging met zich meebrengt komt voor rekening van de Wederpartij.
 3. Bestellingen die verse bloemen bevatten zijn seizoen afhankelijk. BTD kan de samenstelling van de bloemen wijzigen afhankelijk van de op dat moment gangbare en verkrijgbare verse bloemen.

Artikel 9 Bezorging en risico-overgang

 1. Indien is gekozen voor bezorging van de bestelling, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering over op de Wederpartij op het moment dat BTD de bestelling heeft geleverd.
 2. Indien de Wederpartij ervoor heeft gekozen om de bestelling zelf op te halen, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering over op de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij de bestelling, op het door BTD aangegeven adres, in ontvangst neemt.

Artikel 10 Reclameren en onderzoek

 1. De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de taart hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij o.a. te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen direct bij levering, of terstond daarna (gezien de beperkte houdbaarheid van het product) aan BTD te worden gemeld.
 2. Indien de Wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal BTD zorgdragen voor herstel daarvan.

Artikel 11 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dit geval is de verschuldigde rente gelijk aan de wettelijke rente.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart BTD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BTD toerekenbaar is.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. BTD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving. Met name is BTD gerechtigd de foto’s van de producten door haarzelf gemaakt, te publiceren voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Het is de Wederpartij niet toegestaan foto’s van de producten op enigerlei wijze te publiceren of aan derden af te staan.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen kiezen domicilie in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Artikel 15 Vindplaats voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Taart en Koek en zullen op eerste verzoek toegestuurd worden.